Mẫu biên bản đạo tạo nội bộ chuẩn nhất

Biên bản đào tạo nội bộ là mẫu biên bản được rập ra để ghi lại nhũng thông tin của các cán bộ, nhân viên trong công ty được cử đi đào tạo. Mẫu biên bản cần được nêu rõ tất cả những thông tin cần thiết trong khóa đào tạo này. Dưới đây là mẫu biên bản đào tạo nội bộ chuẩn nhất.

Cách viết mẫu biên bảo đào tạo nội bộ

Khi trình bày Biên bản đào tạo, các bạn cần đảm bảo các thông tin:
  • Tên người thực hiện đào tạo
  • Chức vụ của người đào tạo
  • Thời gian đào tạo và số giờ đào tạo
  • Địa điểm đao tạo
  • Kinh phí đào tạo
  • Nội dung đào tạo
  • Danh sách các cán bộ, nhân viên tham gia khóa đào tạo: Họ tên đầy đủ, chức vụ, Số buổi tham gia đào tạo, chữ ký.
  • Cuối ùng là thời gian làm biên bản và chữ ký người phụ trách đại diện cho lớp đào tạo.
Dưới đây các bạn có thể tải mẫu biên bản đào tạo nội bộ chuẩn nhất mà chúng tôi đưa ra.