Tải mẫu thanh toán tạm ứng mới 2018

Theo thông tư 200 và 133 mẫu giấy thanh toán tiền tạm ứng là bảng liệt kê các khoản tiền đã nhận tạm ứng và các khoản đã chi của người nhận tạm ứng, làm căn cứ số tiền tạm ứng và ghi sổ kế toán. dưới đây là mẫu giấy thanh toán tạm ứng mới nhất mà chúng tôi cập nhật.


Tải mẫu thanh toán tạm ứng mới nhất


Giấy thanh toán tạm ứng bao gồm những nội dung sau:

- Tên đơn vị, tên bộ phận được trình bày ở vị trí trên cùng bên trái của giấy thanh toán.

- Giấy thanh toán tạm ứng cần được ghi rõ ngày, tháng, năm lập giấy.

- Họ, tên, địa chỉ người nhận tiền cần phải ghi rõ để tiện liên lạc khi có phát sinh sau này.

- Nội dung thanh toán được trình bày với 2 nội dung chính là phần diễn giải số tiền tạm ứng và số tiền tạm ứng.
         + Diễn giải bao gồm: số tiền tạm ứng, số tiền đã chi và chênh lệch. Phần số tiển tạm ứng bao gồm số tạm ứng kỳ trước chưa chi hết và số tạm ứng kỳ này. Các mục này cần diễn giải một cách chi tiết và chính xác nhất để làm căn cứ thanh toán khi cần

- Sau khi lập xong giấy thanh toán tiền tạm ứng, kế toán thanh toán yêu cầu người đề nghị thanh toán ký và ghi rõ họ tên, sau đó chuyển giấy thanh toán tiền tạm ứng này cho kế toán trưởng xem xét và giám đốc doanh nghiệp duyệt. Giấy thanh toán tiền tạm ứng được lập kèm theo chứng từ gốc và dùng làm căn cứ ghi sổ kế toán.