Top 3 mẫu phiếu yêu cầu đào tạo dành cho các cơ quan

Mẫu phiếu yêu cầu đào tạo là mẫu phiếu dùng để ghi lại danh sách số người yêu cầu đào tạo với ban giám đốc của công ty. Mẫu nêu rõ thông tin danh sách người yêu cầu đào tạo, thời gian đào tạo, nội dung đào tạo, mục đích đào tạo..

 Một mẫu phiếu yêu cầu đào tạo chuần cần đảm bảo có các nội dung sau: Thông tin người yêu cầu đào tạo, họ và tên, thuộc bộ phận nào, thời gian yêu cầu đào tạo, nội dung đào tạo, mục đích đào tạo. Khi nêu rõ các yếu tố trên đây thì khi trình lên cho Ban giám đốc xem sẽ giúp cho Ban giám đốc nắm bắt được nhu cầu của nhân viên để được đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, phục vụ cho công việc. Trình bày một phiếu yêu cầu đào tạo cần rõ ràng, bố cục mạch lạc, font chữ cần thống nhất

Mẫu 1